การให้บริการรับจ้างกำจัดแมลง


Click Here

การให้บริการรับจ้างทำความสะอาดในบ้านเรือน


Click Here

การควบคุมการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างการจัดการแมลงและสัตว์อื่น

          ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ผู้ประกอบการที่ครอบครองผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ไว้เพื่อรับจ้างกำจัดปลวก มด แมลง หนู และสัตว์รำคาญตามบ้านเรือน อาคารสถานที่ จะต้องขออนุญาตสำหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 หรือแจ้งดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

          ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์ของประกาศกระทรวงเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีผลิต การมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้าง และการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่เก็บรักษา บุคลากร การปฏิบัติงานใช้วัตถุอันตราย มาตรการเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินการได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีความปลอดภัยต่อชีวิต สัตว์ พืช ทรัพย์และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ผู้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้ ตามข้อบ่งใช้บนฉลากและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้กำหนดให้ผู้มีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เพื่อใช้รับจ้างการจัดการแมลงและสัตว์อื่น ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายที่ผ่านการอบรม และทดสอบความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการแมลงและสัตว์อื่น สารเคมีวัตถุอันตราย อุปกรณ์เครื่องมือ ชีววิทยาและนิเวศน์วิทยาของแมลงสัตว์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปลวก แมลงสาบ ยุง มด หนู นอกจากนี้ยังกำหนดให้ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อต่ออายุหนังสือรับรองทุก 3 ปี

          ผู้ขอมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่มีสถานที่เก็บอยู่ใกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นขออนุญาต ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หากสถานที่เก็บอยู่ในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่นขออนุญาต ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ

การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

1. กรณีสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายที่ยังไม่เคยได้รับอนุญาต

ค่าธรรมเนียม คิดตามปริมาณ การผลิต นำเข้า ส่งออก / ต่อปี

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ เท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแต่ละประเภท

อายุใบอนุญาต ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม ของปีที่ 3 นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต

การแจ้งการดำเนินการครอบครองเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 ต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

2. กรณีสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายที่เคยได้รับอนุญาต

3. กรณีสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายที่ยังไม่เคยได้รับอนุญาต

ค่าธรรมเนียม  ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ  ไม่มี

อายุใบรับแจ้งการดำเนินการ ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม ของปีที่ 3 นับแต่ปีที่ออกใบรับแจ้ง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง พ.ศ.2550
 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
 3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกำหนดหลักสูตรอบรม และหน่วยงานจัดอบรม ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง พ.ศ.2559

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 1. คำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองฯ (วอ.7)
 2. คำขอต่ออายุใบอนุญาต(วอ.9)
 3. ใบแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (วอ.สธ 3)
 4. คำขอต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (วอ.สธ 12)
 5. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (วอ.สธ 11)
 6. หนังสือรับรองการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาต
 7. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินการ
 8. บันทึกการตรวจสอบเอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลงใบสำคัญใบอนุญาตใบแจ้ง
 9. บันทึกการตรวจสอบหลักฐานของผู้ขออนุญาต

คู่มือ ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556)

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ปี 2558

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง

ได้ที่ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร. 091-4594918 (คุณจรูญรัตน์) / 02-9428350 (ธุรการกีฏวิทยา) 

หรือที่ https://sites.google.com/ku.th/public-pestcontrol/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

หลักสูตรการจัดอบรม

ลิงค์เว็บไซต์ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์