GMP

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตราย

ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ 

              สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายได้ส่งเสริมผู้ผลิตวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ให้นำเอาระบบประกันคุณภาพตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาความรับผิดชอบ หรือหลักเกณฑ์ GMP วัตถุอันตรายมาใช้ภายในสถานที่ผลิต เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย  อันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ผลิตภายในประเทศ โดย อย. ได้ส่งเสริมการพัฒนาผู้ผลิตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ต่อมาได้มีการปรับปรุงเป็นหลักเกณฑ์ GMP วัตถุอันตราย พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน) ที่จะครอบคลุมทั้งด้านกระบวนการผลิตตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษา การขนส่ง ตลอดจนการจัดการของเสียที่เกิดจากการผลิต รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากร บุคลากร การสุขาภิบาล อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ผลิต ด้วย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข


Click Here

การจัดอบรม


Click Here

ขั้นตอนการยื่นคำขอ


Click Here

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง


Click Here

คู่มือประชาชน


Click Here

ค่าใช้จ่าย


Click Here

รายชื่อหน่วยตรวจ


Click Here

ผู้ได้รับการรับรอง GMP


Click Here

ประกาศที่เกี่ยวข้อง


Click Here

ความรู้ GMP ด้านวัตถุอันตราย


Click Here