พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับรวบรวมการแก้ไข

 1. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 2. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 3. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
 4. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

พระราชกฤษฎีกา

 1. พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564

กฎกระทรวง

1. กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
3. กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย พ.ศ. 2552
4. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

สรุปรายชื่อวัตถุอันตราย

1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2565
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
5. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
6. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
7. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556

กฎหมายจำแนกตามหัวข้อ

1. การขึ้นทะเบียนและการขออนุญาตตัวอย่าง

 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา บางฉบับที่หมดความจำเป็น พ.ศ. 2562
 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสําคัญ และการต่ออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
 3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสําคัญ และการต่ออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสําคัญ และการต่ออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2552
 5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเว้นการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย naphthalene และวัตถุอันตราย p-dichlorobenzene (ลงวันที่ 28 ก.ย. 2549)
 6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
 7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
 1. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกําหนดรายการข้อมูลเอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย พ.ศ. 2560
 2. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หน่วยงานเอกชนที่ทําการตรวจวิเคราะห์วัตถุอันตรายเพื่อการขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2553
 1. ประกาศสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉลาก สี กลิ่นของผลิตภัณฑ์ชนิดและขนาดของภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้พิจารณาการอนุญาตและลงนามเอกสารอนุญาต (2565)

2. การแสดงฉลาก

 1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจําแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555
 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ. ศ. 2558
 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ (ฉบับที่ 2 ) พ. ศ. 2565
 3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบการจําแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2558
 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประเภทชอล์กกำจัดแมลงคลาน พ.ศ. 2542
 2. เรื่อง การแสดงฉลากของ Naphthalene
 3. เรื่อง การแสดงฉลากของ p-dichlorobenzene
 4. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน ประเภทสำเร็จรูป ชนิดฉีดพ่นอัดก๊าซ pyrethroids-organophosphate-
 5. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน ประเภทสำเร็จรูป ชนิดฉีดพ่นธรรมดา pyrethroids-organophosphate-
 6. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน ประเภทกึ่งสำเร็จรูป pyrethroids-organophosphate-carbamate
 7. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน ประเภทเทคนิคอลเกรด ที่ประกอบด้วยสารในกลุ่ม pyrethroids
 8. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน ประเภทเทคนิคอลเกรด ที่ประกอบด้วยสารในกลุ่ม organophosphate
 9. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน ประเภทเทคนิคอลเกรด ที่ประกอบด้วยสารในกลุ่ม carbamate
 10. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือนไล่แมลง ประเภทเทคนิคอลเกรด ที่ประกอบด้วย dimethyl phthalate-
 11. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน ประเภทเทคนิคอลเกรด ที่ประกอบด้วย piperonyl butoxide
 12. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ไล่แมลง ประเภทเทคนิคอลเกรด ที่ประกอบด้วย DEET
 13. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ไล่แมลง ประเภทเทคนิคอลเกรด ที่ประกอบด้วย Ethyl butylacetylaminopropionate
 14. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์กำจัดหนู ประเภทเทคนิคอลเกรดที่ประกอบด้วยสารในกลุ่ม Anticoagulant
 15. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์กำจัดตัวเบียนภายนอกของสัตว์เลี้ยง ชนิดสบู่หรือแชมพูอาบน้ำสัตว์เลี้ยง
 16. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์กำจัดตัวเบียนภายนอกของสัตว์เลี้ยง ชนิดผงโรย
 17. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์กำจัดตัวเบียนภายนอกของสัตว์เลี้ยง ชนิดฉีดพ่นอัดก๊าซ
 18. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์กำจัดตัวเบียนภายนอกของสัตว์เลี้ยง ชนิดผงสำหรับผสมน้ำหรือชนิดน้ำ
 19. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์กำจัดตัวเบียนภายนอกของสัตว์เลี้ยง ชนิดปลอกคอ
 20. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ประเภทยาจุดกันยุงที่ประกอบด้วยสารในกลุ่ม Pyrethroids
 21. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ประเภทยาจุดกันยุง ชนิดของเหลวบรรจุขวดที่ใช้กับเครื่องไฟฟ้า ที่ประกอบด้วยสารในกลุ่ม Pyrethroid
 22. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ประเภทป้องกันยุง ชนิดแผ่นที่ใช้กับเครื่องไฟฟ้า ที่ประกอบด้วยสารในกลุ่ม Pyrethroids
 23. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ประเภทกล่องครอบกันยุงที่ใช้กับหลอดไฟฟ้า ที่ประกอบด้วยสารในกลุ่ม Pyrethroids
 24. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ชุบมุ้งป้องกันกำจัดยุง
 25. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ไล่แมลง ประเภทสำเร็จรูป ที่ประกอบด้วย DEET หรือ dimethyl phthalate-diethyl phthalate-
 26. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ไล่แมลง ประเภทสำเร็จรูป ที่ประกอบด้วย DEET และ Pyrethrins
 27. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ไล่แมลง ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ที่ประกอบด้วย Citronella oil
 28. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ไล่แมลง ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปชนิดแผ่นหรือแถบใช้ติดหรือสวมบนร่างกายที่ประกอบด้วย Citronella oil
 29. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ไล่แมลง ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปชนิดแผ่นหรือแถบใช้ติดที่เครื่องนุ่งห่ม ที่ประกอบด้วย Citronella oil
 30. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ไล่แมลง ประเภทสำเร็จรูป ที่ประกอบด้วย Ethyl butylacetylaminopropionate
 31. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ไล่แมลง ประเภทสำเร็จรูป ที่ประกอบด้วย Icaridin
 32. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประเภทจุดไล่ยุง
 33. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ประเภทชอล์กกำจัดแมลงคลาน ที่ประกอบด้วยสารในกลุ่ม Pyrethroids
 34. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงคลาน ชนิดผง
 35. เรื่อง การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ที่กำจัดแมลง ชนิดเหยื่อ
 36. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ที่กำจัดแมลงสาบ ชนิดเหยื่อบรรจุในภาชนะสำเร็จรูป
 37. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก ชนิดเทราดลงดิน
 38. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ทาไม้ป้องกันกำจัดปลวกและแมลงทำลายไม้และป้องกันเชื้อรา (ในกรณีที่มีสารป้องกันเชื้อรา)
 39. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์กำจัดหนูประเภทสำเร็จรูป ที่ประกอบด้วยสารในกลุ่ม Anticoagulant หรือ cholecalcifirol หรือ metal
 40. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุง ที่ประกอบด้วยสารในกลุ่ม Organophosphate
 41. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุง ที่ประกอบด้วยเชื้อจุลินทรีย์ Bacillus Thuringiensis
 42. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุง ชนิดเคลือบเม็ดทรายที่ประกอบด้วย Temephos
 43. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดไรฝุ่นบ้าน ที่ประกอบด้วย Benzoate หรือสารนี้ผสมกับ surfactants หรือ organic
 44. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน ประเภท สำเร็จรูป ชนิดฉีดพ่นอัดก๊าช ที่ประกอบด้วยสารในกลุ่ม PYRETROIDS หรือ ORGANOPHOSPHATE หรือ CARBAMATE หรือสารเหล่านี้ผสมกัน
 45. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน ประเภท สำเร็จรูป ชนิดฉีดพ่นธรรมดา ที่ประกอบด้วยสารในกลุ่ม PYRETROIDS หรือ ORGANOPHOSPHATE หรือ CARBAMATE หรือสารเหล่านี้ผสมกัน
 46. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน ประเภท สำเร็จรูป ชนิดใช้กับเครื่องพ่นอัตโนมัติ (INTERMITTENT SPRAY)  ที่ประกอบด้วยสารในกลุ่ม PYRETHROIDS
 47. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน ประเภท สำเร็จรูป ชนิดใช้กับเครื่องพ่น ที่ประกอบด้วยสารในกลุ่ม ORGANOPHOSPHATEหรือ PYRETROIDSหรือ CARBAMATE หรือสารเหล่านี้ผสมกัน
 1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การแสดงข้อความบนฉลากผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค พ. ศ. 2554
 2. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ หรือฟอกขาว ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ที่ประกอบด้วย chlorine
 3. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ที่ประกอบด้วยสารในกลุ่ม chlorine และ anionic หรือ nonionic
 4. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ทำความสะอาดพื้น ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์และวัสดุอื่นๆ ที่ประกอบด้วยสารกลุ่ม alcohol
 5. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ทำความสะอาดพื้น ฝาผนัง และวัสดุอื่นๆ ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประกอบด้วย hydrogen
 6. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น ฝาผนัง และวัสดุอื่นๆ ที่ประกอบด้วยสารในกลุ่มแอลกอฮอล์
 7. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น ฝาผนังและวัสดุอื่นๆ ที่ประกอบด้วยสารในกลุ่ม Hydrocarbon solvent
 8. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะหรือเครื่องใช้ในครัว ที่ประกอบด้วยสารในกลุ่ม Surfactants
 9. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฟอกขาว ที่ประกอบด้วยสารที่ให้ออกซิเจน หรือสารที่ให้ออกซิเจนผสมกับด่าง
 10. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นและฆ่าเชื้อโถสุขภัณฑ์ ที่ประกอบด้วยสาร Paraformaldehyde
 11. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ย่อยสลายสิ่งปฏิกูลขจัดการอุดตันของท่อ บ่อเกรอะ ถังบำบัดน้ำเสีย ที่ประกอบด้วยสารกลุ่ม Enzymes
 12. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์แก้ไขการอุดตันของท่อหรือลอกแวกซ์ ที่ประกอบด้วยสารในกลุ่ม Alkalis
 13. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ที่ประกอบด้วยสารที่ให้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
 14. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสกปรกก่อนการซักหรือซักผ้า ที่ประกอบด้วยสารกลุ่ม Surfactants
 15. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ทำความสะอาดพื้น ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุอื่นๆ ที่ประกอบด้วยสารกลุ่มกรหรือ
 16. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ทำความสะอาดพื้น ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุอื่นๆ ที่ประกอบด้วยสารกลุ่ม nonionic surfactant
 17. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ทำความสะอาดพื้น ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุอื่นๆ ที่ประกอบด้วยสารกลุ่ม phenols
 18. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ทำความสะอาดพื้น ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุอื่นๆ ที่ประกอบด้วยสารกลุ่ม aldehy
 19. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ทำความสะอาดพื้น ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุอื่นๆ ที่ประกอบด้วยสารกลุ่ม alkalis
 20. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะหรือเครื่องใช้ในครัว ที่ประกอบด้วยสารในกลุ่ม alkalis
 21. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ซักผ้าหรือแช่ผ้ายับยั้งเชื้อโรค ที่ประกอบด้วยสารในกลุ่ม cationic หรือ amphoteric surfactant
 22. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ประเภทเทคนิคอลเกรด ที่ประกอบด้วย chlorine
 23. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ลบคำผิด ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ที่ประกอบด้วย chlorine releasing substances
 24. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ลบคำผิด ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ที่ประกอบด้วย hydrocarbon solvent
 25. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในการละลายสารเคมี ที่ใช้ลบคำผิด ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ที่ประกอบด้วยสารในกลุ่ม hydrocarbon solvent
 1. เรื่อง การแสดงฉลากของเมธานอลในผลิตภัณฑ์อุปโภคที่ใช้ในบ้านเรือน ที่มีสารนี้เป็นตัวทำละลาย
 2. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการยึดหรือติดกันของพื้นผิววัสดุ ประกอบด้วยสารในกลุ่ม alkyl cyanoacrylate
 3. เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ลบคำผิด ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ที่ประกอบด้วยสารในกลุ่มแอลกอฮอล์

3. หลักเกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพของวัตถุอันตราย

3.1 ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค
 1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง วิธีการทดสอบและเกณฑ์ตัดสินผลการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคบนพื้นแข็งที่ไม่มีรูพรุนของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ชนิดของเหลวหรือชนิดผงที่ละลายน้ำได้ (ลงวันที่ 26 พ.ย. 2553)
 2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง วิธีการทดสอบและเกณฑ์ตัดสินผลการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคบนพื้นแข็งที่ไม่มีรูพรุนของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ชนิดฉีดพ่นธรรมดาหรือฉีดพ่นอัดก๊าซ (ลงวันที่ 26 พ.ย. 2553)
 3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อแบคทีเรียของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการซักผ้า (ลงวันที่ 4 ม.ค. 2556)
3.2  ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง

4. การวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง กำจัดหนู และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค

 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่กําหนดไว้ของสารสําคัญในวัตถุอันตราย ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่กําหนดไว้ของสารสําคัญในวัตถุอันตราย ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2555

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับหนังสือรับรองการจำหน่าย (Certificate of free sales: CFS)

 1. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 122/2548 เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองการจำหน่าย (Certificate of free sales: CFS) เพื่อประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ฉบับที่ 2) (ลงวันที่ 25 ก.พ. 2548)
 2. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 398/2544 เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองการจำหน่าย (Certificate of free sales: CFS) เพื่อประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ลงวันที่ 4 ต.ค. 2544)
 1. ประกาศสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย เรื่อง หนังสือรับรองการจำหน่าย (Certificate of free sales: CFS) เพื่อประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายประเภท ป้องกัน ควบคุม ไล่ กำจัดแมลง สัตว์แทะและสัตว์อื่น (ลงวันที่ 12 เม.ย. 2554)

6. กฎหมายที่เกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่

 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2561
 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2560
 1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสั่งการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา 52 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2562
 1. คำสั่งคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ 2/2555 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ
 1. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 391/2565 เรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้พิจารณาและลงนามเอกสารเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ

7. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานที่/การครอบครอง

 1. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชปัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้าง ซึ่งวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2565

8. ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง

 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง พ.ศ.2550
 3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติของการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (2547)

9. หลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง

 1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา การกำหนดหลักสูตรอบรม และหน่วยงานจัดอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง พ.ศ.2559
 2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา การกำหนดหลักสูตรอบรม และหน่วยงานจัดอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง (ลงวันที่ 2 พ.ย. 2550)

10. การขออนุญาตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3

 1. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
 2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอต่ออายุใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือ มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ อย. พ.ศ. 2556
 3. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนําเข้า การส่งออก การนำผ่าน และการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2565
 1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาต ผลิต นำเข้า หรือส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ อย. พ.ศ. 2557
 2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอต่ออายุใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือ มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ อย. พ.ศ. 2556

11. การแจ้งดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนําเข้า การส่งออก การนำผ่าน และการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2565
 1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุ และการต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ อย. รับผิดชอบ พ.ศ. 2560

12. การแจ้งข้อเท็จจริงวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ  พ.ศ. 2562
 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนําเข้า การส่งออก การนำผ่าน และการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2565

13. การนำผ่าน

 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดด่านศุลกากรที่นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านวัตถุอันตรายที่ อย. รับผิดชอบ พ.ศ. 2563
 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนําเข้า การส่งออก การนำผ่าน และการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2565
 1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การขออนุญาต และการออกใบนำผ่านวัตถุอันตราย ที่ อย. รับผิดชอบ พ.ศ. 2564

14. GMP

 1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกำหนดหลักสูตรอบรมกฎหมายวัตถุอันตรายและข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2564

 2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การขึ้นบัญชีหน่วยตรวจสถานประกอบการผลิตวัตถุอันตรายตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2564

 3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ (GMP) พ.ศ. 2559

15. ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

 1. กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 2. กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย พ.ศ. 2552
 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2565
 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการการตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2561
 3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2560
 4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2560

16. องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุอันตราย

 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการได้มาซึ่งองค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบ หรือตรวจสถานประกอบการผลิตวัตถุอันตราย ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตราย ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2561
 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2561
 1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอขึ้นบัญชีและคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการขึ้นบัญชีเป็นผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน เพื่อทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย พ.ศ. 2562
 2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประเมินเอกสารวิชาการผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย  พ.ศ. 2562

17. กฎหมายอื่น ๆ

 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเว้นการนำเข้าไม่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการแจ้งดำเนินการ การขออนุญาต และการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2548
 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่ อย. มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ.  2538
 1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผ่อนผันสำหรับการนำกลับเข้ามาหรือส่งกลับออกไปซึ่งวัตถุอันตรายที่ อย รับผิดชอบ พ.ศ. 2563
 1. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 961/2565 เรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้พิจารณาและลงนามเอกสารเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ
 2. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 531/2562 เรื่อง การจัดการกับวัตถุอันตรายคลอร์ไพริฟอสที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ
 3. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 82/2549 เรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านอาหารและยาเป็นผู้พิจารณาการนำเข้าวัตถุอันตราย (ลงวันที่ 7 ก.พ. 2549)

18. กฎหมายที่ยกเลิก

 1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555
 2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2553
 3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
 4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549
 5. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549
 6. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
 7. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
 8. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546
 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ พ.ศ. 2554
 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
 3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ
 4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2549
 5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง (2548)
 6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่ อย. มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545
 7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การยกเว้นการขึ้นทะเบียนและการแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขเพื่อประโยชน์ในการลบหรือแก้คำผิด พ.ศ. 2541
 8. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตราย ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538
 9. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย พ.ศ. 2538
 10. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้าง ซึ่งวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2555
 11. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2560
 1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุ และการต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการ วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2556
 2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกำหนดหลักสูตรอบรม และหน่วยงานอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง  (ลงวันที่ 2 พ.ย. 2550)
 1. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 128/2564 เรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้พิจารณาและลงนามเอกสารเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ