31.การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สำหรับวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์นำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา การทดสอบ การวิเคราะห์ การวิจัย และการพัฒนา พ.ศ. ….

29.การรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย น้ำมันตะไคร้หอม หรือซิโตรเนลลา ออยล์ (citronella oil) ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อเสนอออกประกาศบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

28.การรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบเพื่อแบ่งขาย ณ จุดบริการ (refill station) พ.ศ. ….

​26. รับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. ….

หนังสือรับฟังความคิดเห็น เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห […]

25. รับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สำหรับวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์นำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา การทดสอบ การวิเคราะห์ การวิจัย และการพัฒนา พ.ศ. ….

23. รับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข
      23.1 เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. …
      23.2 เรื่อง ยกเว้นการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. …​​

1. หนังสือรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุ […]

22. รับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. ….

หนังสือรับฟังความคิดเห็น เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห […]