แบบฟอร์ม / คำแนะนำการขออนุญาตสถานที่ประกอบการด้านยา

1. ตัวอย่างการกรอกคำขออนุญาตและแบบฟอร์มต่างๆWord FilePDF File
1.1 ตัวอย่างการกรอกคำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันPDF
1.2​ ตัวอย่างการกรอกคำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (ย.บ.12)
1.3 ตัวอย่างการกรอกคำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (ข.ย.14)PDF
1.4 ​ตัวอย่างการกรอกหนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทนPDF
1.5 ​ตัวอย่างการกรอกหนังสือมอบอำนาจ และแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการPDF
1.6 ตัวอย่างรูปถ่าย แผนที่ แผนผังของสถานที่ขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (รูปถ่ายต้องอัดจากร้านถ่ายรูป มีขนาด 4*6 นิ้ว เท่านั้นPDF
1.7 ​ตัวอย่างการกรอกสัญญาระหว่างผู้รับอนุญาต กับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการPDF
1.8 ​ตัวอย่างการกรอกคำขออนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรPDF
​1.9 ตัวอย่างการกรอกคำขออนุญาตขายยา นำหรือสั่งยา ผลิตยาแผนโบราณPDF
2.​แบบตรวจสอบเอกสารคำขอใบอนุญาตWord FilePDF File
2.1 แบบตรวจสอบเอกสารคำขอใบอนุญาตบุคคลธรรมดา
2.1.1 แบบตรวจสอบเอกสารคำขออนุญาต (ขอใหม่)PDF
2.1.2 ​แบบตรวจสอบเอกสารคำเปลี่ยนผู้รับอนุญาตPDF
2.2 ​แบบตรวจสอบเอกสารคำขอใบอนุญาตนิติบุคคล
2.2.1 แบบตรวจสอบเอกสารคำขออนุญาต (ขอใหม่)PDF
​2.2.2 แบบตรวจสอบเอกสารคำเปลี่ยนผู้รับอนุญาตPDF
2.3 แบบตรวจสอบเอกสารคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต (บุคคลธรรมดา / นิติบุคตล)PDF
​2.4 แบบตรวจสอบเอกสารคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเภทใบอนุญาตยาเสพติดให้โทษ , วัตถุออกฤทธิ์ (บุคคลธรรมดา / นิติบุคตล)PDF
2.5 แบบตรวจสอบเอกสารคำขออนุญาต (ขอใหม่) ประเภทใบอนุญาตยาเสพติดให้โทษ, วัตถุออกฤทธิ์ (บุคคลธรรมดา/ นิติบุคล)PDF
3. แบบตรวจสอบเอกสารคำขออนุญาต (ขอใหม่) และแบบตรวจสอบเอกสารคำขอเปลี่ยนผู้รับอนุญาต บุคคลธรรมดา/นิติบุคคลWord FilePDF File
3.1 ประเภทจำหน่ายยาเสพติด, ขายวัตถุออกฤทธิ์PDF
3.2 ​ประเภทผลิต, นำเข้า, ส่งออก ยาเสพติด/ ผลิต, นำเข้า, ส่งออก วัตถุออกฤทธิ์PDF
​3.3 ประเภทจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์โดยการส่งตรงPDF
4. แบบตรวจสอบเอกสารคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเภทใบอนุญาตยาเสพติดให้โทษ , วัตถุออกฤทธิ์ (บุคคลธรรมดา / นิติบุคตล)Word FilePDF File
​4.1 ประเภทจำหน่ายยาเสพติด, ขายวัตถุออกฤทธิ์PDF
​4.2 ประเภทผลิต, นำเข้า, ส่งออก ยาเสพติด/ ผลิต, นำเข้า, ส่งออก วัตถุออกฤทธิ์PDF
​4.3 ประเภทจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์โดยการส่งตรงPDF
5. คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน แบบบุคคลธรรมดาWord FilePDF File
​คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน แบบบุคคลธรรมดาPDF
5.1 ​คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ขอใหม่)PDF
​5.2 ​คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (เปลี่ยนผู้รับอนุญาต)PDF
6. คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน แบบนิติบุคคลWord FilePDF File
​คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน แบบนิติบุคคลPDF
​6.1 คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ขอใหม่)PDF
​6.2 ​คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (เปลี่ยนผู้รับอนุญาต)PDF
6.3 ​คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย. ๑)PDF
6.4 ​คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (แบบ ข.ย. ๒)PDF
6.5 ​คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ (แบบ ข.ย. ๓)PDF
6.6 ​คำขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย. ๔)PDF
​6.7 คำแนะนำการขอใบอนุญาต ขายส่งยาแผนปัจจุบันPDF
6.8 ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย. ๕)PDF
6.9 ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (แบบ ข.ย. ๖) ใช้สำหรับกรณีสืบสิทธิ์เท่านั้นPDF
6.10 ​ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ (แบบ ข.ย. ๗)PDF
6.11 ใบอนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย. ๘)PDF
​6.12 บัญชีการซื้อยา (แบบ ข.ย. ๙)PDF
6.13 บัญชีขายยาควบคุมพิเศษ (แบบ ข.ย. ๑๐)PDF
​6.14 บัญชีการขายยาอันตรายเฉพาะรายการที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนด (แบบ ข.ย. ๑๑)PDF
​6.15 บัญชีการขายยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (แบบ ข.ย. ๑๒)PDF
6.16 รายงานการขายยาตามประเภทที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนด (แบบ ข.ย. ๑๓)PDF
6.17 คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (แบบ ข.ย. ๑๔)PDF
​6.18 คำรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน (แบบ ข.ย. ๑๔ หน้า ๓)PDF
​6.19 คำขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ ข.ย. ๑๕)PDF
6.20 คำขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือย้ายสถานที่ (แบบ ข.ย. ๑๖)PDF
6.21 ​คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย. ๑๗)PDF
6.22 แบบภาพถ่าย ข.ย. ๑ (รูปถ่ายต้องอัดด้วยกระดาษโฟโต้ มีขนาด 4*6 เท่านั้น)PDF
7. ​คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์แบบบุคคลธรรมดาWord FilePDF File
คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์แบบบุคคลธรรมดาPDF
​7.1 แบบตรวจสอบเอกสารคำขออนุญาต (ขอใหม่)PDF
​7.2 ​แบบตรวจสอบเอกสารคำเปลี่ยนผู้รับอนุญาตPDF
8. คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ แบบนิติบุคคลWord FilePDF File
​​​คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ แบบนิติบุคคลPDF
​​8.1 แบบตรวจสอบเอกสารคำขออนุญาต (ขอใหม่)PDF
​8.2 แบบตรวจสอบเอกสารคำเปลี่ยนผู้รับอนุญาตPDF
8.3 ​แบบภาพถ่าย ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์PDF
9.​ คำแนะนำการขอใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันฯWord FilePDF File
​​​9.1 คำขออนุญาต นำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน (แบบ น.ย. 1)PDF
​​​9.2 คำรับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (แบบ น.ย. 7)PDF
​9.3 ​สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการPDF
9.4 แผนที่ แผนผังของสถานที่ที่ขออนุญาตPDF
9.5 ​หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการPDF
​9.6 หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทนPDF
10. คำแนะนำการขอใบอนุญาต ขาย/ นำหรือสั่งยาแผนโบราณWord FilePDF File
​​​10.1 ​คำขออนุญาต ผลิต ขาย นำหรือสั่งยาแผนโบราณ (แบบ ย.บ. 1)PDF
​​​​10.2 คำรับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (แบบ ย.บ. 12)PDF
​10.3 สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการPDF
10.4 ​แผนที่ แผนผังของสถานที่ที่ขออนุญาตPDF
10.5 ​หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการPDF
​10.6 ​หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทนPDF
11. คำแนะนำการขอใบอนุญาต เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3Word FilePDF File
​​​1​1.1 คำขอรับใบอนุญาต ผลิต จำหน่าย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 3PDF
​​​​​11.2 คำรับรองของผู้รับอนุญาต ผลิต/นำสั่ง/จำหน่าย/ส่งออก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 และเภสัชกรPDF
12. คำแนะนำการขอใบอนุญาต เกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท 3 หรือ ประเภท 4Word FilePDF File
​​​​​​12.1 คำขอรับใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 (ข.จ.1) {ยกเลิก}PDF
​​​​​​12.2 คำขอรับใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ โดยการส่งตรง แบบ ข.น.จ. 1 {ยกเลิก} PDF
​12.3 คำขอรับใบอนุญาตนำเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 แบบ น.จ.1 {ยกเลิก} PDF
​12.4 คำขอรับใบอนุญาตผลิต ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 แบบ ผ.จ.1 {ยกเลิก} PDF
12.5 คำขอรับใบอนุญาตส่งออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 แบบ ส.จ.1 {ยกเลิก} PDF
​​12.6 คำรับรองของผู้รับอนุญาต ผลิต/นำสั่ง/ขาย/ขายส่งตรง/ส่งออก วัคถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 และเภสัชกรPDF
12.7 คำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทน ใบอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ (แบบ ผ.ว.จ.3/4-1)PDF
12.8 คำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทน ใบอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๔ (แบบ ผ.ว.จ.3/4-1)PDF
​12.9 คำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทน ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 (แบบ ข.ว.จ.3/4-1)PDF
​12.10 คำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทน ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 (แบบ ข.ว.จ.3/4-1)PDF
​12.11 คำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทน ใบอนุญาตขายส่งตรงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 (แบบ ข.ว.จ.3/4-1)PDF
12.12 คำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทน ใบอนุญาตขายส่งตรงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 (แบบ ข.ว.จ.3/4-1)PDF
​12.13 คำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทน ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓  (แบบ น.ว.จ. 3/4-1)PDF
​12.14 คำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทน ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๔ (แบบ น.ว.จ. 3/4-1)PDF
12.15 คำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทน ใบอนุญาตส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓  (แบบ ส.ว.จ. 3/4-1)PDF
12.16 คำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทน ใบอนุญาตส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๔ (แบบ ส.ว.จ. 3/4-1)PDF
12.17 คำขอย้าย เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓  (แบบ น.ว.จ. 3/4-3)PDF
​12.18 คำขอย้าย เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๔ (แบบ น.ว.จ. 3/4-3)PDF
13. เอกสารการขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตแผนโบราณ   ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์  02 590 7462 (กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร)Word FilePDF File
13.1 คำขออนุญาตผลิตยาแผนโบราณ  (แบบ ย.บ. 1)PDF
​13.2 คำรับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (แบบ ย.บ.12)PDF
13.3 สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการPDF
13.4  หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการPDF
13.5 หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทนPDF
13.6 กรณีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง  ( เพิ่มหมวดยาที่ผลิต หรือ ย้ายสถานที่ผลิต )PDF
14. เอกสารการขอใบอนุญาต และเอกสารที่เกียวข้องกับการผลิตยาแผนปัจจุบันWord FilePDF File
​14.1 คำขออนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน(แบบ ผ.ย. 1)PDF
14.2 ​คำรับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (แบบ ผ.ย.7)PDF
14.3 ​สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการPDF
14.4 หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการPDF
14.5 หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทนPDF
14.6 ​บัญชีแสดงรายละเอียดของวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยา(แบบ ผ.ย.3)PDF
14.7 ​บัญชีรายชื่อวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยาตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด (แบบ ผ.ย.4)PDF
​14.8 บัญชีการผลิตยาและขายยาที่ผลิต (แบบ ผ.ย.5)PDF
14.9 ​รายงานการผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปประจำปี (แบบ ผ.ย.6)PDF
14.10 คำขออนุญาตผลิตยาตัวอย่างเพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับยา (แบบ ผ.ย.8)PDF
​14.11 คำขอขยายหรือลดสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน ย้ายสถานที่เก็บยา เพิ่มหมวดยาที่ผลิต (แบบ ผ.ย.11)PDF
15. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตWord FilePDF File
​​15.1 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ในใบอนุญาตขายยา แผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย. 17)PDF
15.2 ​คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ในใบอนุญาตนำหรือสั่งยา แผนปัจจุบันฯ (แบบ น.ย. 11)PDF
​15.3 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ในใบอนุญาตผลิต ขาย นำหรือ สั่งยาแผนโบราณ (แบบ ย.บ. 16)PDF
15.4 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ในใบอนุญาตผลิต แผนปัจจุบัน (แบบ ผ.ย. 12)PDF
15.5 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตเกี่ยวกับ ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท 3หรือ ประเภท 4PDF
​15.6 คำขอย้าย เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มสถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท3 หรือประเภท 4PDF
​15.7 คำขอย้าย เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มสถานที่นำเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4PDF
16. คำขอใบแทน/ ย้ายสถานที่Word FilePDF File
​​16.1 คำขอใบแทนใบอนุญาต / ย้ายสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย. 16)PDF
16.2 ​คำขอใบแทนใบอนุญาต / ย้ายสถานที่นำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันฯ (แบบ น.ย. 10)PDF
16.3 ​คำขอใบแทนใบอนุญาต / ย้ายสถานที่ผลิต ขาย นำหรือสั่งยา แผนโบราณ (แบบ ย.บ. 14)PDF
16.4 ​คำขอใบแทนใบอนุญาต / ย้ายสถานที่ผลิตยาปัจจุบัน (แบบ ผ.ย. 10)PDF
​16.5 คำขอใบแทนใบอนุญาต ผลิต จำหน่าย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 3 (ย.ส.20)PDF
​16.6 คำขอใบแทนใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 (ข.จ.4)PDF
​16.7 คำขอใบแทนใบอนุญาตนำเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 (น.จ.4)PDF
17.​ คำแนะนำเกี่ยวกับหลักฐานในการเปลี่ยนผู้รับอนุญาต และแบบฟอร์มที่ใช้Zip FilePDF File
17.1 ​คำแนะนำเกี่ยวกับหลักฐานในการเปลี่ยนผู้รับอนุญาต และแบบฟอร์มที่ใช้FilePDF
18. แบบฟอร์ม คำขอต่ออายุใบอนุญาตWord FilePDF File
​18.1 คำขอต่ออายุใบอนุญาต ขายยาแผนปัจจุบัน/ บรรจุเสร็จฯ (แบบ ข.ย.15)PDF
18.2 ​คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน (แบบ น.ย.9)PDF
​18.3 คำขอต่ออายุใบอนุญาต ผลิต/ ขาย/ นำสั่ง ยาแผนโบราณ (แบบ ย.บ.13)PDF
18.4 ​คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน (แบบ ผ.ย.9)PDF
18.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 (แบบ ผ.จ.3)  {ยกเลิก} PDF
18.6 ​คำขอต่ออายุใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 (แบบ ข.จ.3)  {ยกเลิก} PDF
​18.7 คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 (แบบ น.จ.3)PDF
18.8 ​คำขอต่ออายุใบอนุญาตส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 (แบบ ส.จ.4)PDF
18.9 ​ คำขอต่ออายุใบอนุญาต ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 (แบบ ย.ส. 3-2)PDF
​18.10 คำขอรับใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ โดยการขายส่งตรง (แบบ ข.น.จ1) {ยกเลิก} PDF
​19. แบบฟอร์ม แจ้งเลิกปฏิบัติการ, แจ้งเลิกกิจการสำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลWord FilePDF File
​​19.1 หนังสือแจ้งเลิกปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510PDF
19.2 ​หนังสือแจ้งเลิกกิจการ สำหรับผู้รับอนุญาตบุคคลธรรมดาPDF
​​19.3 หนังสือแจ้งเลิกกิจการ สำหรับผู้รับอนุญาตนิติบุคคลPDF
19.4 หนังสือแจ้งเลิกปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522PDF
​19.5 หนังสือแจ้งเลิกปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518PDF
19.6 ​หนังสือแจ้งเลิกกิจการ สำหรับผู้รับอนุญาตด้านยาเสพติดให้โทษ ประเภท3 /ผู้รับอนุญาตด้านวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4PDF
20. แบบฟอร์มการขออนุญาตเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณายา (ปรับปรุง : มีนาคม 2548)Word FilePDF File
​​20.1 รายการเอกสารประกอบการขออนุญาตโฆษณายาPDF
20.2 ​คำขออนุญาตโฆษณายาPDF
​​20.3 ​ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ และแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณายา (แบบที่ 1) (เฉพาะนิติบุคคลตั้งผู้ดำเนินกิจการ)PDF
20.4 ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณายา (แบบที่ 2) (เฉพาะนิติบุคคลตั้งผู้ดำเนินกิจการ)PDF
20.5 ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณายา (แบบที่ 3)(เฉพาะนิติบุคคลตั้งผู้ดำเนินกิจการ)PDF
21.  คำขอหนังสือรับรองสถานที่เกี่ยวกับยา ฉบับภาษาอังกฤษWord FilePDF File
​​​21.1 คำขอรับรองสถานที่เกี่ยวกับยา ฉบับภาษาอังกฤษ (ราคาฉบับละ 500 บาท)PDF
21.2  แบบตรวจสอบเอกสารคำขอ หนังสือรับรองสถานที่เกี่ยวกับยา ภาษาอังกฤษPDF