ภาค 1 การตั้งค่าและการใช้งานทั่วไป

ภาค 1 การตั้งค่าและการใช้งานทั่วไป

  • ส่วนที่ 1 บัญชีผู้ใช้งาน OpenID
  • ส่วนที่ 2 การมอบอำนาจเพื่อเข้าใช้งานในระบบสารสนเทศ
  • ส่วนที่ 3 การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน TeDA Forms

——————————————————————————————

**ตัวอย่าง การกรอกหนังสือแจ้งความประสงค์ (ระบบโฆษณายา)**

——————————————————————————————

ดาวน์โหลด (ตัวอย่าง) เอกสารการมอบอำนาจเข้าใช้งานระบบสารสนเทศด้านยา

  1. หนังสือแจ้งความประสงค์
  2. หนังสือมอบอำนาจ