ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ

ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ( เพิ่มเติมตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๐๐ ) พ.ศ ๒๕๔๙ เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน)
ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Amyl metacresol ไม่เกิน 0.6 mg.

2,4 Dichloro Benzyl Alcohol ไม่เกิน 1.2 mg.

และอาจมี Ascorbic acid ไม่เกิน 100 mg

สรรพคุณ บรรเทาอาการเจ็บคอ
ขนาดและวิธีใช้ ผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป อมครั้งละ 1 เม็ดให้ละลายช้าๆในปากทุก 2-3 ชั่วโมง(โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ใช้สำหรับมนุษย์ที่เป็นยาสามัญพิจารณาตามขนาดที่ถูกต้องตามสูตรตำรับที่ผู้รับอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)
คำเตือน 1) หากใช้ติดต่อกัน 2 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้นควร ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

2) หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา

3) ไม่ควรใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า ๖ ปี

การเก็บรักษา เก็บยาในที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 oC
ขนาดบรรจุ แผงอลูมิเนียมหรือแผงบลิสเตอร์ละไม่เกิน 8 เม็ด