ขั้นตอนการใช้งาน License per Invoice

ขั้นตอนการใช้งาน License per Invoice

มีขั้นตอน ดังนี้

1.ยื่นเอกสารขอเข้าใช้ระบบสารสนเทศ และหลักฐานประกอบ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ อาคาร 6 ชั้น 5
1.1 หนังสือแจ้งความประสงค์ *กรณีผู้ขอใช้งานเป็นผู้มีอำนาจ
– สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หรือสำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ที่มีผู้มีอำนาจลงชื่อรับรอง)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ (ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นเอกสาร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) 
1.2 หนังสือมอบอำนาจ *กรณีผู้ขอใช้งานเป็นผู้รับมอบอำนาจ
– สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หรือสำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ที่มีผู้มีอำนาจลงชื่อรับรอง)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ (ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นเอกสาร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) 
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นเอกสาร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา)
หมายเหตุ ผู้ขอใช้งานมีสิทธิใช้งานระบบสารสนเทศ ด่านอาหารและยา ได้ไม่เกิน 1 ปี
*สามารถส่งเอกสารขอเข้าใช้ระบบสารสนเทศ มาเปิดสิทธิ์ชั่วคราวก่อนได้ที่ bie.thaifda@gmail.com เจ้าหน้าที่ดำเนินการหลังจากได้รับเรื่องไม่เกิน 2 ชั่วโมง ของวันและเวลาทำการ (เวลาทำการ 08.30-16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
– หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะตอบกลับที่อยู่ให้จัดส่งเอกสารตัวจริง –
2. สร้างบัญชีผู้ใช้งาน https://privus.fda.moph.go.th เลือกหัวข้อ ลงทะเบียน (คู่มือ) (*หากมีบัญชีผู้ใช้งานแล้ว ไม่ต้องสมัครใหม่)
การตรวจสอบเลขที่ใบสำคัญ (License per Invoice > ตรวจสอบใบสำคัญ > เลือก ประเภท > กด ค้นหา)
การพิมพ์เอกสาร LPI (License per Invoice > ข้อมูลนำเข้า > ระบุเลข LPI > กด ค้นหา > เลือก ออกรายงาน)
3.สมัครสมาชิก NSW ที่ http://www.thainsw.net (คู่มือการลงทะเบียนผู้ใช้งาน) เพื่อคีย์ข้อมูลการนำเข้าผ่านระบบคำขอกลาง (NSW)
(คู่มือการใช้งาน download ได้จากหน้าเว็บไซต์ thainsw หัวข้อ เกี่ยวกับ NSW > ดาวน์โหลด > คู่มือผู้ใช้ > คู่มือระบบลงทะเบียน)
• หากพบปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ NSW Call Center 02 109 3000 หรือ callcenter@thainsw.net •
4.ผู้ประกอบการใช้งาน License per Invoice ผ่านระบบคำขอกลาง (NSW) ผ่านระบบพิธีการนำเข้า/ส่งออก (E-Form) ของกรมศุลกากรที่ http://www.thainsw.net
(คู่มือการใช้งาน download ได้จากหน้าเว็บไซต์ thainsw หัวข้อ เกี่ยวกับ NSW > ดาวน์โหลด > คู่มือผู้ใช้ > คู่มือการใช้งานระบบฯ) *หากมีข้อสงสัยติดต่อ Call Center 02 109 3000 หรือ callcenter@thainsw.net
อื่นๆ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือ CA
การขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ NTCA แบบ Online > เข้าสู่เว็บไซต์ www.ntca.ntplc.co.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 02 574 8912
คู่มือการยื่นแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนนำเข้า License per Invoice

โทรศัพท์: 0-2590-7363

โทรศัพท์: 0-2590-7403, 7309, 7335-6

โทรศัพท์: 02-590-7144 , 02-590-7409

โทรศัพท์: 0-2590-7100

โทรศัพท์: สายด่วน อย. (Call Center) 1556

โทรศัพท์: 0-2590-7781, 0-2590-7782

โทรศัพท์: 0-2590-7171, 0-2590-7160

โทรศัพท์: 0-2590-7772-3

โทรศัพท์:

โทรศัพท์: 0-2590-7310, 0-2590-7301

ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี

โทรศัพท์: