Close

หน่วยงานภายใน อย.

> สำนักงานเลขานุการกรม

> กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

> กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

> กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

> กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย

> กองด่านอาหารและยา

> กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร

> กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

> กองยา

> กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

> กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

> กลุ่มกฎหมายอาหารและยา

> ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

> กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและบริการ

> กลุ่มตรวจสอบภายใน

> กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร