Close

อย. เผยผลงาน ฟันคดีโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานปนะกอบการผิดกฎหมาย กว่า 3,000 คดี ค่าปรับ 41 ล้านบาท ยกเลิกเลข อย. กว่า 4,700 รายการ