กัญชง (เฮมพ์)

หนังสือเวียนเจ้าหน้าที่/หน่วยงานภาครัฐ

หนังสือเวียนปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ สธ 1003.4/143 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง แจ้งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563

หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ที่ สธ 1003.5/567 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอให้เตรียมการเพื่อรองรับการดำเนินการตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563

หนังสือเวียน​ผู้ประกอบการ

สืบค้นใบอนุญาตกัญชง

สืบค้นข้อมูลพื้นที่ปลูก กัญชงกัญชา

กฎระเบียบ​ ​

ประกาศกรรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดเมล็ดพันธุ์เฮมพ์เป็นเมล็ดพันธุ์รับรองตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2562

ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดแบบการจัดทำบัญชีรับจ่ายและรายงานเกี่ยวกับการผลิต การนำเข้า การส่งออก การจำหน่าย และการมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาและกัญชง พ.ศ. 2564

ดาวโหลดแบบฟอร์ม

อื่นๆ

กัญชง หรือ เฮมพ์ (Hemp) คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ดูคลิปนี้มีคำตอบ

ประชาชน เกษตรกร จะขอปลูกกัญชงได้หรือไม่ มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใน (ร่าง) กฎกระทรวงฯ กัญชง (Hemp) ฉบับใหม่ ศึกษาและทำความเข้าใจ ได้ในคลิปเดียว

Play Video
Play Video

สนใจขออนุญาตเกี่ยวกัญชงอยู่ใช่หรือไม่ หากไม่รู้จะเริ่มต้นเช่นไร คลิปนี้จะอธิบายขั้นตอนการขออนุญาตตั้งแต่ขั้นแรกให้กับคุณ

กัญชง หรือ เฮมพ์ (Hemp) ตามกฎหมาย กำหนดให้ต้องมีปริมาณสาร tetrahydrocannabinol (THC) ไม่เกินร้อยละ 1.0 โดยน้ำหนักแห้ง จะรู้ได้อย่างไร อธิบายไว้ในคลิปนี้แล้ว

Play Video
Play Video